Regulamin szkoły

Opłacając wpisowe bądź pierwsze czesne, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszego regulaminu. Przeczytaj więc najpierw zamieszczone poniżej Warunki nauki w szkole Przyborowskich.


Warunki nauki w szkole Przyborowskich

  1. Szkoła Muzyczna PrzyborowskichCamerata otacza ucznia w czasie zajęć opieką wychowawczą i zapewnia program oraz metody nauczania dostosowane do potrzeb i możliwości ucznia.
  2. Rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, dni wolne od nauki oraz ferie mają miejsce w terminach ustalonych przez szkołę i podanych w tabeli „Kalendarz roku szkolnego”.
  3. Wpisowe nie podlega zwrotowi. Wpisowe obowiązuje tylko dla pierwszej osoby z rodziny. Wpisowego nie wpłacają uczniowie, którzy kontynuują naukę bez żadnych przerw.
  4. Opłatę za rok lub pierwszy semestr należy uiścić najpóźniej do 10 września, za drugi semestr — do 10 lutego, raty miesięczne zaś należy wpłacać zawsze w terminie do dziesiątego dnia każdego miesiąca. Za datę wpłaty uznaje się datę zaksięgowania kwoty na koncie Szkoły.
  5. Uczeń zobowiązuje się do wnoszenia opłat za naukę w wysokościach i terminach określonych w Cenniku i niniejszych Warunkach. Uczeń, za którego nie dokonano w wymaganym terminie pełnych opłat za naukę traci prawo uczestnictwa w nieopłaconych zajęciach do czasu uregulowania zaległości, bez możliwości odpracowania straconych zajęć.
  6. Rezygnacja możliwa jest wyłącznie na koniec miesiąca po upływie jednomiesięcznego wypowiedzenia. Szkoła zwróci wpłacone kwoty w całości (z wyjątkiem wpisowego), jeśli rezygnacja z nauki nastąpi przed rozpoczęciem roku lub semestru, którego dotyczyła wpłata. W przypadku rezygnacji z nauki po rozpoczęciu roku lub semestru, Szkoła zwróci należności za opłacone a niewykorzystane miesiące po okresie wypowiedzenia, odliczając rabat za opłatę z góry. Raty miesięczne nie podlegają zwrotowi.
  7. Szkoła nie przyjmuje roszczeń z powodu nieobecności ucznia na zajęciach oraz zastrzega sobie prawo do sporadycznych przypadków nie przeprowadzenia zajęć z powodów organizacyjnych.
  8. Uczeń, którego zachowanie na zajęciach pozostaje w sprzeczności z ogólnie przyjętymi normami współżycia społecznego, kultury i dyscypliny nauki, traci prawo do kontynuowania nauki i nie będzie miał prawa do jakiejkolwiek rekompensaty ze strony szkoły ani zwrotu wniesionych opłat.
  9. Uczeń (lub jedno z jego rodziców lub prawny opiekun) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Karcie Ucznia dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji, obsługi administracyjnej i dydaktycznej (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133, poz. 883).
  10. Na dowód zapoznania się z niniejszymi Warunkami i ich akceptacji, uczeń (lub jedno z jego rodziców bądź prawny opiekun) złoży swój podpis na Karcie Ucznia. W ten sposób zostanie zawarta umowa cywilnoprawna pomiędzy Szkołą Muzyczną Przyborowskich —Camerata a uczniem szkoły, regulująca ich wzajemne zobowiązania. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach stosowane będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.